x

Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6/7) mit Sicherheitsschwachstellen und können unsere Website nicht optimal bedienen.

 
Bereikbaar op ma.-vr., van 8-17 uur HilfeHulp  
Wij controleren
iedere kaart vóóraf.1
Veilig
betalen
Terug

Account

Contact

Bereikbaar op ma.-vr., van 8-17 uur

Service mailen

We will contact you back as soon as possible

Hulp

Algemene handelsvoorwaarden en informatie voor de klant


1. Toepassingsgebied

1.1 Deze handelsvoorwaarden van 'de kaartenmakerij' (hiernavolgend 'verkoper') zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een particuliere persoon of ondernemer (hiernavolgend 'klant') en de verkoper, mits deze betrekking hebben op de goederen en/of diensten die door de verkoper in diens online shop worden aangeboden. Hiermee verliezen eigen voorwaarden van de klant hun waarde, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een particuliere klant zoals bedoeld in deze algemene handelsvoorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtsgeldige overeenkomst afsluit uit overwegingen die noch voor commerciële doeleinden, noch voor de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep kunnen worden aangemerkt. Met een ondernemer wordt in deze algemene handelsvoorwaarden iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of rechtsbevoegde personenvennootschap bedoeld, die bij het afsluiten van deze overeenkomst in de uitvoering van haar eigen zelfstandige beroep of commerciële activiteit handelt.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen die in de online shop van de verkoper worden weergegeven, vormen geen bindende aanbieding door de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend bod uit te brengen.

2.2 De klant kan het bod via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier uitbrengen. De klant brengt een juridisch bindend bod uit op de goederen/diensten in het winkelmandje van de online shop, door nadat hij zijn persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, te klikken op de button die de bestelprocedure afrondt. Het bod kan echter uitsluitend worden uitgebracht en verzonden als de klant het hokje "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee uitdrukkelijk akkoord" aanvinkt en zo deze handelsvoorwaarden accepteert.

2.3 De verkoper kan het bod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door het versturen van een schriftelijke of elektronische (fax of e-mail) bestelbevestiging, waarbij de ontvangst van de opdrachtbevestiging door de klant beslissend is, of
 • door de klant de bestelde goederen te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant beslissend is, of
 • door de klant een betalingsverzoek te sturen nadat deze het bod heeft uitgebracht.

In ieder geval stuurt de verkoper de klant een bevestiging van de bestelling met een verwijzing naar een link, met behulp van welke de onderhavige algemene handelsvoorwaarden kunnen worden afgedrukt. Wanneer meerdere van de voorgenoemde alternatieven beschikbaar zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de voorgenoemde alternatieven als eerste in werking treedt. Als de verkoper het bod van de klant binnen de gestelde termijn niet accepteert, geldt dit als afwijzing van het bod. Dit heeft tot gevolg dat de klant niet meer gehouden is aan zijn bod

2.4 Als de klant binnen het kader van de online bestelling 'automatische incasso' resp. 'machtiging' als betalingswijze uitkiest, kan de verkoper het bod van de klant ook accepteren door het totaalbedrag binnen twee dagen van de rekening van de klant af te schrijven, waarbij het tijdstip van afschrijving van de rekening van de klant beslissend is. Verder is 2.3 van toepassing.

2.5 De termijn voor het accepteren van het bod van de klant gaat in op de dag waarop het bod door de klant wordt verzonden en eindigt na afloop van de vijfde dag nadat het bod is uitgebracht.

2.6 Bij het uitbrengen van het bod met behulp van het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en nadat de klant de bestelling heeft verzonden, samen met een link naar de onderhavige algemene handelsvoorwaarden in tekstvorm (bijv. per e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd. Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst op de website van de verkoper gearchiveerd en kan de klant deze kosteloos inzien door met zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op zijn account, voor zover de klant bij het verzenden van zijn bestelling een account in de online shop van de verkoper heeft aangemaakt.

2.7 Voordat de klant een bindend bod uitbrengt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met behulp van het toetsenbord en de muis wijzigen. Bovendien wordt alle invoer voordat de bindende bestelling wordt verstuurd nog eenmaal in een bevestigingsvenster weergegeven en kan daar met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.8 Voor de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse taal beschikbaar.

2.9 De afwikkeling van de bestelling en het contact verloopt normaal gesproken via e-mail en de geautomatiseerde afwikkeling van de bestelling. De klant dient bij de bestelling het correcte e-mailadres op te geven, zodat op dit adres de door de verkoper verstuurde e-mails kunnen worden ontvangen. In het bijzonder dient de klant bij gebruik van SPAM-filters te zorgen dat alle e-mails kunnen worden ontvangen die zijn verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn belast met de afwikkeling van de bestelling.

3. Retourzending

Als de klant als particulier optreedt, is het recht op herroeping overeenkomstig art. 7.46 d, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten omdat de goederen naar specificatie van de klant worden geproduceerd.

Per coulance kunnen de geleverde goederen in uitzonderlijke gevallen tegen kostprijs worden teruggenomen. Hieraan kan echter geen enkele juridische aanspraak worden verbonden.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De weergegeven prijzen van de verkoper zijn totaalprijzen, inclusief BTW. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten naar landen binnen de EU worden in de betreffende productbeschrijving afzonderlijk vermeld.

4.2 De klant kan gebruik maken van verschillende betalingsmogelijkheden die in de online shop van de verkoper worden aangegeven.

4.3 Indien 'betaling vooraf' wordt overeengekomen, moet het totaalbedrag meteen worden voldaan nadat de overeenkomst is gesloten.

4.4 Als de betalingswijze 'iDEAL' wordt gekozen, machtigt de klant zijn bank, mits deze is aangesloten bij het iDEAL-betalingssysteem, om de betaalopdracht uit te voeren. Nadat de bank tot de betaalopdracht is gemachtigd, wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en bijgeschreven op de rekening van de verkoper. De verkoper wordt meteen geïnformeerd over de geslaagde betaling.

4.5 Bij keuze voor de betalingswijze SEPA-incasso is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA-incasso-opdracht is verstrekt, maar niet voor afloop van de termijn die staat voor de vooraankondiging van dit incasso. Het incasso wordt uitgevoerd als de bestelde goederen het magazijn van de verkoper hebben verlaten, maar niet voordat de termijn voor de vooraankondiging van het bovengenoemde incasso is verstreken. Onder vooraankondiging ('pre-notification') verstaat men iedere mededeling (bijv. factuur, polis, overeenkomst) van de verkoper aan de klant, waarin de afschrijving van het factuurbedrag door middel van een SEPA-incasso wordt aangekondigd. Als de klant als particulier optreedt, wordt de termijn voor de vooraankondiging bij een eerste incasso tot vijf dagen ingekort, bij ieder volgend incasso tot 2 dagen. Als de klant als ondernemer optreedt, wordt de termijn voor de vooraankondiging zowel bij een eerste incasso als bij ieder volgend incasso tot een dag ingekort. De termijn voor de vooraankondiging gaat telkens op de volgende dag in en loopt voor particulieren bij het eerste incasso af op de vijfde dag, bij ieder volgend incasso op de tweede dag en bij ondernemers daags na de vooraankondiging. Als de laatste dag van de termijn valt op een zaterdag, een zondag of een feestdag die in de woonplaats van de klant van overheidswege als zodanig wordt erkend, wordt de termijn naar de eerstvolgende werkdag verschoven. Als het bedrag van het incasso door ontoereikend saldo van de rekening of op basis van onjuist verstrekte bankgegevens niet kan worden afgeboekt of als de klant bezwaar maakt tegen de afboeking, hoewel hij hiertoe niet gerechtigd is, zijn de kosten die de betreffende kredietinstelling maakt bij het terugboeken van het bedrag voor rekening van de klant, mits deze kosten hem kunnen worden aangerekend.

4.6 Wanneer de betalingswijze 'creditcard' wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar nadat de overeenkomst is gesloten. Voor de afwikkeling van de betalingswijze per creditcard wordt samengewerkt met secupay AG, Goethestr. 6, D-01896 Pulsnitz, Duitsland (www.secupay.de) aan welke de aanbieder zijn vordering afstaat. secupay AG boekt het factuurbedrag af van de creditcardrekening die de klant heeft opgegeven. In geval van cessie kan uitsluitend aan secupay AG worden voldaan. Het bedrag wordt onmiddellijk van de creditcard afgeschreven nadat de klant een bestelling in de online shop heeft verstuurd. De aanbieder blijft ook als de betalingswijze per creditcard via secupay AG is geselecteerd verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. met betrekking tot de goederen, de levertijd, de verzending, retourzendingen, reclamaties, herroepingsverklaringen en -toezendingen of crediteringen.

4.7 De verkoper is gerechtigd bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van diensten van betrouwbare derden. Wanneer derden worden ingeschakeld bij de afwikkeling van de betaling, geldt de betaling ten opzichte van de verkoper pas als voldaan als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij beschikbaar is gesteld, zodat deze zonder restricties over het bedrag kan beschikken.

5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De goederen worden door een bezorgservice geleverd op het door de klant aangegeven adres, tenzij anders is overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie zijn de adresgegevens die de klant bij de bestelling via de online shop van de verkoper heeft opgegeven doorslaggevend. Afwijkend hiervan is dat bij betaling via PayPal het adres doorslaggevend is dat ten tijde van de betaling bij PayPal bekend is.

5.2 Als de bezorgservice de verstuurde goederen aan de verkoper terugstuurt omdat bezorging bij de klant niet mogelijk is, worden de kosten van deze vergeefse bezorgpoging op de klant verhaald. Dit geldt niet als de omstandigheden die tot gevolg hebben dat de bestelling niet kan worden bezorgd, de klant niet kunnen worden aangerekend of als de klant tijdelijk niet in staat was om de aangeboden levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper hem tijdig van tevoren had aangekondigd dat de levering plaats zou vinden.

5.3 In principe gaat het risico van toevallig tenietgaan of toevallige verslechtering van de verkochte goederen over bij de overdracht aan de klant of een ontvangstgerechtigde persoon. Als de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig tenietgaan of toevallige verslechtering bij koop inclusief bezorging over op het moment dat de goederen bij het bedrijfspand van de verkoper worden overgedragen aan een deskundige transporteur.

5.4 De verkoper behoudt zich ten opzichte van de klant die als ondernemer optreedt het recht voor om in geval van ontoereikende eigen bevoorrading terug te treden van de overeenkomst. Dit geldt uitsluitend voor het geval waarin het niet nakomen van de leveringsverplichting de verkoper niet kan worden aangerekend en deze met de geboden zorgvuldigheid een concrete dekkingskoop met de toeleverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle inspanningen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden, leveren om de goederen te verkrijgen. Wanneer de goederen niet of slechts deels beschikbaar zijn, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk uitgevoerd.

5.5 Als tijdens het accepteren van de bestelling van de klant de door hem gekozen producten tijdelijk of blijvend niet beschikbaar zijn, gelden de wettelijke voorschriften.

5.6 Uit logistieke overwegingen kunnen de goederen niet zelf worden afgehaald.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Ten opzichte van particuliere klanten behoudt de verkoper zich het eigendom voor tot de volledige, verschuldigde koopprijs voor de geleverde goederen is voldaan.

6.2 De klant is verplicht om de goederen tot de eigendomsoverdracht goed te behandelen.

7. Garantie

7.1 Afwijkingen van de gekochte goederen ten opzichte van de omschrijvingen in prospectussen, catalogi, overige elektronische documentatie en van gegevens van de klant.

Als de verkoper in prospectussen, catalogi en overige schriftelijke en elektronische documentatie tot onderwerp of weergave van de levering of prestatie maakt (bijv. wat betreft papierkwaliteit, printresultaat, kleur, gewicht, afmetingen, vormgeving of dergelijke kenmerken), zijn deze voor de definiëring van de koopgoederen slechts indicatief, voor zover de exacte overeenstemming geen voorwaarde is voor bruikbaarheid voor de contractueel vastgelegde toepassing. De gegevens van de opdrachtnemer vormen geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijven of karakteriseren de levering resp. prestatie. Mits de bruikbaarheid voor de contractueel vastgelegde toepassing niet in gevaar komt, zijn in de handel gebruikelijke afwijkingen op basis van juridische voorschriften, schommelingen in de materiaalinkoop of dwingende, technische productieprocessen niet als gebreken aan de koopwaar te beoordelen. Wanneer afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen of overige kenmerken van de prestatie als bindend gelden, moeten deze uitdrukkelijk schriftelijk worden vastgelegd.

7.2 Wanneer er gebreken aan de koopwaar worden vastgesteld, gelden de wettelijke voorschriften:

7.21 Voor ondernemers,

 • als de klant niet binnen een passende termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, reclameert over gebreken in de koopwaar, kan hij zich er niet op beroepen dat de geleverde koopwaar niet overeenkomt met hetgeen in de overeenkomst is beschreven,
 • vormt een onbelangrijk gebrek in principe geen grond voor een claim,
 • heeft de verkoper de keus wat betreft de invulling van de prestatie achteraf,
 • begint de verjaring niet opnieuw als binnen het kader van de garantie een vervangende levering plaatsvindt.

7.22 Voor particuliere klanten,

 • de klant kan over een gebrek aan de koopwaar geen claim indienen als hij de verkoper niet binnen een passende termijn na de ontdekking van het gebrek over dit gebrek heeft geïnformeerd. Als passende termijn geldt een termijn van twee maanden.
 • De verjaringstermijn voor garantieclaims bedraagt twee jaar vanaf de verklaring van reclamatie over het gebrek door de klant.

7.3 Voor ondernemers en particuliere klanten geldt dat de bovenstaande beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid en verjaringstermijn van 7.2 geen betrekking hebben op schadeclaims en onkostenvergoedingsclaims, die de koper conform de wettelijke bepalingen wegens gebreken conform artikel 8 kan indienen.

7.4 Als de klant als particuliere klant optreedt, wordt hij verzocht om over geleverde goederen met duidelijk waarneembare transportschade te reclameren bij de bezorger en om de verkoper hiervan in kennis te stellen. Als de klant zich hieraan niet houdt, heeft dit geen uitwerking op zijn wettelijke of contractuele garantieclaims.

7.5 Na een vervangende levering is de klant verplicht om de aanvankelijk geleverde goederen binnen 30 dagen op kosten van de verkoper te retourneren. De goederen met gebreken moeten conform de wettelijke voorschriften worden geretourneerd.

8. Aansprakelijkheid

De verkoper is ten opzichte van de klant als volgt aansprakelijk voor alle contractuele, contractachtige en wettelijke, ook strafrechtelijke claims op schade- en onkostenvergoeding:

8.1 De verkoper is uit alle juridische overwegingen en zonder restricties aansprakelijk

 • bij opzet of grove nalatigheid,
 • bij door nalatigheid of uit opzet ontstane dood, lichamelijke letsel of schade aan de gezondheid,
 • op basis van een garantiebelofte, tenzij dit anders is geregeld,
 • op basis van dwingende aansprakelijkheid zoals volgens de wet inzake productaansprakelijkheid.

8.2 Als de verkoper door nalatigheid een essentiële, contractuele verplichting niet nakomt, blijft de aansprakelijk uitsluitend beperkt tot de te voorziene, typische opgetreden schade, tenzij overeenkomstig artikel 8.1 aansprakelijkheid zonder restricties is overeengekomen. Essentiële, contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de verkoper vanwege de inhoud van de overeenkomst worden opgelegd om het doel ervan te bereiken, die noodzakelijk zijn zodat de overeenkomst überhaupt kan worden uitgevoerd en waarvan de klant in de regel mag aannemen dat deze verplichtingen worden nagekomen.

8.3 Verder kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4 Onderhavige aansprakelijkheidsregelingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn wettelijke vertegenwoordigers en voor personen die in zijn plaats aan zijn verplichtingen voldoen.

9. Auteursrechten

Alle designs, grafische elementen, foto's, teksten en vormgevingselementen van www.kaartenmakerij.nl zijn geestelijk eigendom van de verkoper, auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom noch voor particuliere, noch voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door de verkoper. Iedere schending van het auteursrecht wordt strafrechtelijk vervolgd.

10. Vrijwaring bij schending van rechten van derden

De klant moet er zeker van zijn dat op de inhouden die hij de verkoper ter verwerking aanbiedt (bijv. foto's, symbolen, teksten) geen rechten van derden (bijv. auteursrechten of merkrechten) rusten. De klant vrijwaart de verkoper van gerechtigde vorderingen van derden die door deze derden met betrekking tot een schending van hun rechten door het contractueel vastgelegde gebruik van de betreffende inhouden van de klant door de verkoper bij de verkoper kunnen worden neergelegd. Hierbij zijn ook de kosten van de noodzakelijke rechtsbijstand inclusief alle gerechts- en advocaatkosten in wettelijke hoogte voor rekening van de klant. Dit geldt niet als de schending van de rechten de klant niet kan worden aangerekend. De klant is verplicht om de verkoper bij het opeisen van rechten door derden onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig alle informatie ter beschikking te stellen, die noodzakelijk is voor het controleren van de betreffende claims en een verdediging.

11. Opmerkingen over de gegevensverwerking

11.1 De verkoper verzamelt in het kader van de afwikkeling van overeenkomsten gegevens van de klant. Hierbij neemt de verkoper alle voorschriften van de privacywetgeving in acht. De verkoper is gerechtigd om de door de klant voor het uitvoeren van de opdracht ter beschikking gestelde gegevens (foto's, documenten) te gebruiken of door derden te laten gebruiken. De klant verleent de verkoper kosteloos, blijvend en niet uitsluitend de hiervoor noodzakelijke gebruiksrechten.

11.2 De verkoper is niet verplicht om de ter beschikking gestelde gegevens na voltooiing van de opdracht te bewaren.

11.3 Zonder toestemming van de klant zal de verkoper bestands- en gebruiksgegevens van de klant slechts verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van hetgeen beschreven is in deze overeenkomst en voor de gebruikmaking en afrekening van elektronische informatie- en communicatiediensten.

11.4 Zonder de toestemming van de klant zal de verkoper geen gegevens van de klant gebruiken voor reclamedoeleinden, markt- of meningsonderzoek.

11.5 De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om kosteloos te worden geïnformeerd over de persoonsgebonden gegevens die de verkoper over hem heeft verzameld en opgeslagen. Bovendien kan de klant eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat zijn persoonsgebonden gegevens worden geblokkeerd en gewist, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

11.6 Verder wordt met betrekking tot het verlenen van toestemming door de klant en aanvullende informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens verwezen naar de privacyverklaring, die te allen tijde op de website van de verkoper in printformaat kan worden opgevraagd door op 'Privacy' te klikken.

12. Toepasselijk recht, rechtbank

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing, met uitsluiting van de wettelijke bepalingen inzake internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken.

Mail ons
* Verplichte velden

 
movie